Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky:

 

Zmluvný vzťah

 1. Zmluvný vzťah medzi organizátorom Denného Tanečného Tábora (Karloveské tanečné centrum, ďalej len KTC), a zákonným zástupcom dieťaťa ako objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká vyplnením záväznej prihlášky, jej potvrdením zo strany KTC, a preukázaním dokladu o zaplatení poplatku objednávateľom. Zákonný zástupca zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v prihláške. Ak objednávateľ nezaplatí poplatok najneskôr 14 dní pred začiatkom príslušného turnusu KTC, prihláška sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.


Priebeh tábora

 1. Spoločnosť KTC organizuje Denný Tanečný Tábor pre deti vo veku od 5 do 12 rokov, pričom na skupinu 8 až 10 detí pripadá 1 inštruktor.
 2. Cena za jeden týždeň je 149,00 EUR/osoba. Cena je stanovená ako zmluvná cena a zahŕňa nižšie uvedené služby ako aj služby uvedené v základných informáciách. V cene je zahrnuté: programová skladba, inštruktor, športové potreby, prenájom sály/haly, občerstvenie, stravovanie, diplom.
 3. Úhrada sa realizuje zaplatením plnej sumy najneskôr 14 dní pred nástupom do tábora.
 4. Príchod dieťaťa do tábora (každý deň) je vždy od 7:30 do 8:00 hod. (ak nie je dohodnuté inak). Prezentácia detí začína o 08:00 hod za prítomnosti vedúceho tábora a inštruktorov. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:00 do 17:00 hod. (ak nie je dohodnuté inak). Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená ústne, respektíve telefonicky a to deň vopred.
 5. Pri nástupe do tábora si deti prinesú: kópiu dokladu o úhrade a kópiu preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe v prvý deň tábora.
 6. Za stratu cenností - drahé šperky, mobil, elektronika, väčšia suma peňazí organizátor tábora neručí!
 7. Účasť rodiča v rámci programu Denného Tanečného Tábora sa z technických a výchovných dôvodov neodporúča. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vedúceho tábora.
 8. Ak je dodávateľ nútený v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností, popr. pri nenaplnení turnusu (denný tábor) dostatočným počtom detí, zmeniť podmienky, alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu termínu za iný zo svojej ponuky. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí dodávateľ mu vráti 100% uhradenej ceny. Pri zrušení tábora v konkrétnom termíne z dôvodu neobsadenia, musí byť objednávateľ informovaný najneskôr 7 dní pred nástupom na turnus. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne, e-mailom.
 9. Dieťa, ktoré počas tábora závažne poruší poriadok, nerešpektuje spoločný program, môže byť z tábora vylúčené, pričom zákonný zástupca nemá nárok na náhradu za nevyužité služby. Súčasne nemá právo na vrátenie zaplatenej ceny ani za služby, ktoré dieťa nevyužije vlastnou vinou. Organizátor tábora zodpovedá za organizáciu podujatia. Za škody spôsobené deťmi zodpovedá zákonný zástupca.
 10. Organizátor KTC je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o letnom dennom tábore.

  Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky
 11. Zákonný zástupca môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do kancelárie spoločnosti KTC.
 12. V prípade ak chce objednávateľ odstúpiť od zmluvy:
  1. 10 a viac dní pred nástupom prihláseného dieťaťa do tábora, tvorí storno poplatok 25% z celkovej zaplatenej sumy.
  2. menej ako 10, maximálne však 2 dni pred nástupom, predstavuje storno poplatok 50% z celkovej zaplatenej ceny.
  3. 2 a menej dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na tábor predstavuje storno poplatok 100% z celkovej zaplatenej ceny.
  4. dodávateľ ponúka objednávateľovi možnosť prehlásiť dieťa na iný/náhradný termín denného tábora, pokiaľ nie je kapacita vybraného turnusu v danom čase už naplnená.
  5. v prípade stornovania náhradného termínu nevzniká už objednávateľovi žiaden nárok na vrátenie poplatku za denný tábor.

Záverečné ustanovenia

 1. Zákonný zástupca dieťaťa týmto udeľuje organizátorovi KTC, Molecova 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31788394 súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na Denný Tanečný Tábor organizovaný KTC a tiež fotografií z Denného Tanečného Tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. KTC je oprávnená osobné údaje účastníka a fotografie z táborov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti KTC.

 

Tieto podmienky účasti platia od 01.07.2024 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na Denný Tanečný Tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 14 dní po ukončení tábora. Privítame všetky vaše návrhy a postrehy.

15. Zákonný zástupca podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do Denného Tanečného Tábora organizovaného spoločnosťou KTC potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito záväznými podmienkami a súhlasí s nimi.