FAQ

FAQ – často kladené otázky

 1. Aké oblečenie a obuv si mám priniesť na kurz?

  Nie je pevne stanovené oblečenie a obuv. Hlavné je, aby ste sa cítili pohodlne a neboli ste obmedzení v tanci alebo cvičení. Pánom odporúčame spoločenské topánky a dlhé nohavice. Ak sa lepšie cítite v teniskách, tak výber necháme na Vás.

 2. Ako sa dá u Vás parkovať?

  V tanečných priestoroch na Tehelnej 26 je k dispozícii parkovisko patriace poliklinike, ktoré sa zatvára 18:45. Hodina parkovania je zdarma, potom každá ďalšia je 1,50 eur/hod. V lokalite je možné parkovať aj na iných uliciach, ale je potrebné vedieť, že tam už funguje a platí parkovacia politika.

  V tanečných priestoroch na Majerníkovej 60 sa dá v okolí parkovať na rôznych miestach, tam parkovacia politika ešte zavedená nie je. V neskorších hodinách to môže byť trošku problém, ale vždy sa nájde nejaké voľné miesto.

 1. Ako sa môžem prihlásiť na kurz?

  Na kurz sa prihlásite cez online prihlášku, ktorú nájdete v sekcii „Prihláška“ na stránke www.ktc.sk alebo www.tanecvmeste.sk, alebo telefonicky na číslo +421 9011 025 050.

 2. Kde nás nájdete, kde sa tancuje, kde prebiehajú kurzy?

  Nájdete nás na 2 adresách. Jedna je na Tehelnej 26 – Bratislava – Nové Mesto, v budove polikliniky, dvere vpravo od hlavného vchodu označené tanečnými plagátmi. Keď zaparkujete na parkovisku patriacom poliklinike a pôjdete hore schodmi z parkoviska, tak vchod uvidíte priamo pred Vami. (viď foto 1)

       

         Druhá tanečná sála sa nachádza na Majerníkovej 60 – Bratislava – Karlova Ves, vchod od parkoviska, schodmi hore a je potrebné zazvoniť na zvonček. (viď foto 2)

       

 1. Dá sa u Vás využiť MULTISPORT karta?

  Áno je to možné. Stačí na recepcii ukázať platnú MULTISPORT kartu a môžete začať tancovať/cvičiť.

 2. Ako včas mám prísť na kurz?

  Na kurz odporúčame prísť 10-15min dopredu, aby ste sa stihli prezliecť. Na prezlečenie sú k dispozícii šatne. Odporúčame zobrať si cenné veci do tanečnej sály, ostatné si môžete ponechať v šatni.

 3. Môžem sa prihlásiť na kurz aj po jeho začatí?

  Áno, na kurzy sa dá prihlásiť aj po začatí.

 4. Akým spôsobom môžem zaplatiť za kurzy?

  Za kurzy sa platí prevodom na účet (IBAN: SK56 1100 0000 0026 6400 0221). V prípade nepripísania sumy uvedenej za kurz na účet pred začatím kurzu Vás budeme kontaktovať, alebo je potrebné dokladovať zaplatenie elektronicky alebo na prvej hodine kurzu.

 5. Môžem sa prihlásiť na párové kurzy bez partnera / partnerky?

  Áno, samozrejme. Partner/ka nie je podmienka. Na kurzy sa prihlasuje množstvo ľudí bez partnerov. Párovanie prebieha na prvom kurze, kde si s veľkou pravdepodobnosťou partnera nájdete.

 6. Dá sa zvlášť zaplatiť aj za jednotlivé vstupy na kurz?

  V prípade tanečných kurzov a svadobných kurzov sa za jednotlivé vstupy zaplatiť nedá. Platí sa za celý kurz dopredu.

        V prípade fit cvičení/tréningov je možné si zakúpiť aj jednorazový vstup, alebo permanentku.

        V prípade tanečných kurzov pre deti (MiniDance, LatinoKids, DanceSport) sa platí za celý kurz dopredu.

        V prípade športovo-pohybového krúžku KidSport je možné zaplatiť aj za jednotlivé vstupy.

        Za kurzy sa platí prevodom na účet (IBAN: SK56 1100 0000 0026 6400 0221)

 1. Je možné vrátiť poplatok za kurzy, ak už som zaplatil/a a na kurzy chodiť nebudem?

  Storno poplatky pri zrušení kurzu:

  7 a viac dní pred začiatkom kurzu 0 euro

  1-7 dní pred začiatkom kurzu 20 euro

  V prípade nenastúpenia alebo zrušenia kurzu v priebehu, po jeho začatí, je storno 100% z ceny kurzu. 

  Pravidlá čerpania náhradných hodín:
  – v prípade, že dieťa ochorie poskytujeme možnosť náhrady 2lekcií pri kurze 8 výukových hodín
  – absenciu je potrebné ohlásiť SMS správou 0907 756 837alebo mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., minimálne 1 deň vopred do 18:00 hod., v opačnom prípade každá včas neodhlásená lekcia prepadá. Náhradné hodiny je potrebné vyčerpať do 2 mesiacov od ukončenia aktuálneho kurzu. Prosíme o dôsledné dodržiavanie pravidiel odhlasovania sa z hodín najneskôr do 18-tej hodiny dňa vopred, čím umožníte zúčastniť sa na kurzoch ostatným čakateľom na náhradné hodiny. V prípade, že sa kurzu nezúčastníte viac ako 2 týždne bez odhlásenia, kurz sa považuje za prepadnutý.
  – náhrady nie sú pokračovaním kurzu, nemôžu sa nahrádzať ako pokračovanie kurzu a pri náhrade negarantujeme rovnaký termín ako pri riadnych lekciách. Termín náhrady je určený po dohode rodič-inštruktor vo voľnejších kurzoch. Za neúčasť na dohodnutej náhradnej lekcii sa ďalšia náhrada neposkytuje.

 2. Viem si u Vás zakúpiť nejaké občerstvenie ?

  Áno. Na Tehelnej 26 je k dispozícii malý bufet, kde si môžete zakúpiť čaj, kávu, minerálku, džús a malé pochúťky podľa ponuky v danom čase za prijateľné ceny.

        Na Majerníkovej 60 sa žiaľ bufet nenachádza, ale v blízkosti sú rôzne kaviarne, alebo obchodné reťazce.

 1. Máte otázku, ktorá tu nebola zodpovedaná?

  Neváhajte nám napísať.:)

Už teraz sa na Vás veľmi tešíme!

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky:

 

Zmluvný vzťah

 1. Zmluvný vzťah medzi organizátorom Denného Tanečného Tábora (Karloveské tanečné centrum, ďalej len KTC), a zákonným zástupcom dieťaťa ako objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká vyplnením záväznej prihlášky, jej potvrdením zo strany KTC, a preukázaním dokladu o zaplatení poplatku objednávateľom. Zákonný zástupca zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v prihláške. Ak objednávateľ nezaplatí poplatok najneskôr 14 dní pred začiatkom príslušného turnusu KTC, prihláška sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.


Priebeh tábora

 1. Spoločnosť KTC organizuje Denný Tanečný Tábor pre deti vo veku od 5 do 12 rokov, pričom na skupinu 8 až 10 detí pripadá 1 inštruktor.
 2. Cena za jeden týždeň je 149,00 EUR/osoba. Cena je stanovená ako zmluvná cena a zahŕňa nižšie uvedené služby ako aj služby uvedené v základných informáciách. V cene je zahrnuté: programová skladba, inštruktor, športové potreby, prenájom sály/haly, občerstvenie, stravovanie, diplom.
 3. Úhrada sa realizuje zaplatením plnej sumy najneskôr 14 dní pred nástupom do tábora.
 4. Príchod dieťaťa do tábora (každý deň) je vždy od 7:30 do 8:00 hod. (ak nie je dohodnuté inak). Prezentácia detí začína o 08:00 hod za prítomnosti vedúceho tábora a inštruktorov. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:00 do 17:00 hod. (ak nie je dohodnuté inak). Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená ústne, respektíve telefonicky a to deň vopred.
 5. Pri nástupe do tábora si deti prinesú: kópiu dokladu o úhrade a kópiu preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe v prvý deň tábora.
 6. Za stratu cenností - drahé šperky, mobil, elektronika, väčšia suma peňazí organizátor tábora neručí!
 7. Účasť rodiča v rámci programu Denného Tanečného Tábora sa z technických a výchovných dôvodov neodporúča. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať vedúceho tábora.
 8. Ak je dodávateľ nútený v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností, popr. pri nenaplnení turnusu (denný tábor) dostatočným počtom detí, zmeniť podmienky, alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu termínu za iný zo svojej ponuky. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí dodávateľ mu vráti 100% uhradenej ceny. Pri zrušení tábora v konkrétnom termíne z dôvodu neobsadenia, musí byť objednávateľ informovaný najneskôr 7 dní pred nástupom na turnus. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne, e-mailom.
 9. Dieťa, ktoré počas tábora závažne poruší poriadok, nerešpektuje spoločný program, môže byť z tábora vylúčené, pričom zákonný zástupca nemá nárok na náhradu za nevyužité služby. Súčasne nemá právo na vrátenie zaplatenej ceny ani za služby, ktoré dieťa nevyužije vlastnou vinou. Organizátor tábora zodpovedá za organizáciu podujatia. Za škody spôsobené deťmi zodpovedá zákonný zástupca.
 10. Organizátor KTC je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o letnom dennom tábore.

  Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky
 11. Zákonný zástupca môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do kancelárie spoločnosti KTC.
 12. V prípade ak chce objednávateľ odstúpiť od zmluvy:
  1. 10 a viac dní pred nástupom prihláseného dieťaťa do tábora, tvorí storno poplatok 25% z celkovej zaplatenej sumy.
  2. menej ako 10, maximálne však 2 dni pred nástupom, predstavuje storno poplatok 50% z celkovej zaplatenej ceny.
  3. 2 a menej dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na tábor predstavuje storno poplatok 100% z celkovej zaplatenej ceny.
  4. dodávateľ ponúka objednávateľovi možnosť prehlásiť dieťa na iný/náhradný termín denného tábora, pokiaľ nie je kapacita vybraného turnusu v danom čase už naplnená.
  5. v prípade stornovania náhradného termínu nevzniká už objednávateľovi žiaden nárok na vrátenie poplatku za denný tábor.

Záverečné ustanovenia

 1. Zákonný zástupca dieťaťa týmto udeľuje organizátorovi KTC, Molecova 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31788394 súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na Denný Tanečný Tábor organizovaný KTC a tiež fotografií z Denného Tanečného Tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. KTC je oprávnená osobné údaje účastníka a fotografie z táborov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti KTC.

 

Tieto podmienky účasti platia od 01.07.2024 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na Denný Tanečný Tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 14 dní po ukončení tábora. Privítame všetky vaše návrhy a postrehy.

15. Zákonný zástupca podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do Denného Tanečného Tábora organizovaného spoločnosťou KTC potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito záväznými podmienkami a súhlasí s nimi.

Veci potrebné do tábora

Veci potrebné do denného tanečného tábora: kartička poistenca (prefotená), kontakt na zákonného zástupcu, vhodné športové oblečenie (podľa počasia) a obuv (na tancovanie, športové hry vo vnútri a vonku), čiapka (aspoň šiltovka), slnečné okuliare, krém na opaľovanie, fľaša s nápojom, veci osobnej potreby, malé vreckové a predovšetkým dobrá nálada!

Odporúčame, aby dieťa nemalo so sebou mobilný telefón (vedúci a asistenti sú neustále dostupní na svojich číslach), drahé šperky, cennosti a väčšiu sumu peňazí (organizátor neručí za stratu peňazí).

Časový harmonogram tábora

Časový harmonogram dňa:
07:30 – 08:00 príchod detí
08:00 – 08:15 zoznámenie sa s denným programom

08:15 – 10:00 tanečný program podľa plánu
10:00 – 10:15 desiata (čerstvé ovocie, zelenia a nesladené nápoje)
10:15 – 12:00 pohybové hry

12:00 – 13:30 obed a oddychové aktivity

13:00 – 15.30 program podľa plánu (pobyt vonku, kreatívne dielne, v prípade zlého počasia pobyt vo vnútri)

15:30 - 16:00 olovrant (čerstvé ovocie, zelenia a nesladené nápoje)
16:00 – 17:00 odovzdanie detí

Všetky drobné spresnenia, prípadne zmeny programu budú denne prostredníctvom inštruktorov aktualizované.

V prípade nepriaznivého počasia bude pre deti pripravený alternatívny program.

Program tábora

Program tábora je orientovaný na tanec, a to hravou a zábavnou formou! Každý deň je na programe iný typ tanca. Jeden deň sa deti naučia základy Latino (základy latinsko-amerických tancov ako Cha-cha, Salsa...), druhý deň budú mať možnosť vyskúšať si tanec Štandardný (základy Waltzu a Valčíka), tretí deň tanec „ulice“ – Street dance, štvrtý deň sa stretnú aj s tradičnou kultúrou vo forme Foklóru a posledný deň si zatancujú Contemporary / iný štýl napr. ako Belly dance.  

Tanec ako taký rozvíja koordináciu pohybov, kontrolu tela a estetické cítenie. Povzbudzuje dobré držanie tela a poskytuje radosť zo života. Samozrejme prináša aj možnosť zoznámiť sa s osobou opačného pohlavia 😊.

Našim cieľom je, aby si deti u nás našli kopu nových priateľov a cítili sa u nás príjemne. Preto sme pre ne zostavili atraktívny program na každý deň.

Priestory, v ktorých budú Vaše deti tráviť čas sa nachádzajú v starostlivo vybraných lokalitách, ktoré umožňujú bezpečný pohyb a hry vo vnútri a aj vonku na čerstvom vzduchu. Deti majú zabezpečenú stravu 3x denne, pitný režim a prísun čerstvej zeleniny a ovocia na každý deň.